Demo of Qigong

Chen Style Taijiquan Basic 26 - Susan Gu:

Chen Style Taijiquan 56 - Susan Gu:

Chen Style Taijiquan 56 - Susan Gu:

Chen Style Taijiquan - Susan Gu:

Chen Style Taijiquan 56 - Susan Gu:

Chen Style Taijiquan Basic 26 - Susan Gu:

Chen Style Taiji Fan - Susan Gu:

Qigong Style (Stand) - Susan Gu

Qigong Style (Sit) - Susan Gu: